Publikované online v piatok 20. marca 2015 o 17.15 hodine.

Otvorený list Európskej komisii

Jednotný euópsky digitálny trh musí byť viacjazyčný!

Stratégia Jednotného digitálneho trhu sa musí vyrovnať s výzvou mnohojazyčnosti na poskytnutie rovnakých príležitostí vo všetkých úradných jazykoch EÚ

PodpísaťPrezrieť si zoznam signatárov

 

Vítame plány Európskej komisie na vytvorenie Jednotného digitálneho trhu (JDT) v Európe. Mnohé hranice a prekážky sa už podarilo prekonať, prípadne sú zahrnuté do cieľov tohto JDT. Jazykové bariéry však stále veľkou prekážkou k vytvoreniu skutočne jednotnej európske ekonomiky a spoločnosti.Vítame plány Európskej komisie na vytvorenie Jednotného digitálneho trhu (JDT) v Európe. Mnohé hranice a prekážky sa už podarilo prekonať, prípadne sú zahrnuté do cieľov tohto JDT. Jazykové bariéry však stále veľkou prekážkou k vytvoreniu skutočne jednotnej európske ekonomiky a spoločnosti.

Jazyková diverzita je a musí aj ostať oporou a cenným kultúrnym aktívom Európy. Jazykové bariéry vytvorené našimi 24 úradnými jazykmi EÚ majú za následok, že európsky trh sa fragmentuje a oslabuje svoj ekonomický potenciál. Takmer polovica európskych občanov nikdy nenakupovala online v inom jazyku než svojom materinskom, prístup k verejným e-službám je obyčajne obmedzený na národné jazyky a bohatstvo vzdelávacieho a kultúrneho obsahu je uzavreté v jednotlivých jazykových komunitách. Malé a stredné európske podniky sú zvlášť znevýhodnené, pretože náklady spojené s poskytovaním služieb vo viacerých jazykoch sú príliš vysoké, čo má negatívny dopad na ich konkurencieschopnosť.

Našťastie na prekonanie týchto bariér sa Európa nemusí vzdávať svojho pokladu jazykovej diverzity. Technologický pokrok prináša riešenia umožňujúce automatizáciu prekladu a iných mnohojazyčných procesov. Tieto technológie, aj keď nie sú dokonalé, už prinášajú nesmierne výhody a umožňujú viacjazyčný a medzijazyčný prístup k webovým stránkam a e-službám, extrakciu znalostí v rámci viacjazyčných dát a zvyšujú produktivitu práce prekladateľov.

Strojový preklad a iné online jazykové technológie však ovládli mimoeurópske spoločnosti, ktoré sa primárne zameriavajú na angličtinu a niekoľko najväčších svetových jazykov a ignorujú jazyky z krajín EÚ s nižšou ekonomickou silou. V dôsledku toho je polovica európskych občanov znevýhodnená kvôli svojmu materinskému jazyku.

Samotný trh zlyháva pred výzvami súvisiacimi s európskymi jazykmi, ktoré vyžadujú okamžitú a koordinovanú akciu EÚ. Európa potrebuje stratégiu na odstránenie jazykových bariér, ktorá by slúžila podnikom a ľuďom EU a poskytla by rovnaké príležitosti pre všetky jazykové komunity EÚ.

Len ak stratégia JDT bude predvídať použitie technologických riešení na preklenutie jazykových bariér, bude možné naplno uvoľniť potenciál JDT. Tieto riešenia by mali zahŕňať, okrem iného, súbor digitálnych služieb pre všetky úradné jazyky EÚ, ktoré budú dostupné pre všetkých európskych občanov a všetky podniky a organizácie. Tieto kľúčové digitálne jazykové služby umožnia, technologické a servisným spoločnostiam vytvárať početné komerčné riešenia na pokrytie potrieb a požiadaviek trhu.

Veríme, že takéto technologické riešenia založené na vynikajúcich inováciách európskeho priemyslu a na výsledkoch výskumu poskytnú európskym občanom, podnikom a verejným inštitúciám prístup k strojovému prekladu vysokej kvality a iným sofistikovaným jazykovým riešeniam pre podniky, spotrebiteľov a cezhraničné verejné služby. Komunita európskeho priemyslu a výskumu v súčasnosti vytvára Strategický plán pre mnohojazyčný Jednotný digitálny trh. Tento strategický plán bude prezentovaný na Summite 2015 v Rige (27. – 29. apríla 2015).

Sme presvedčení, že stratégia EÚ pre Jednotný digitálny trh musí rozpoznať mnohojazyčnosť nielen ako výzvu, ale aj ako nesmiernu príležitosť pre ekonomický rast a sociálnu kohéziu.

My, signatári tohto vyhlásenia – výskumníci, vývojári, malé a stredné podniky, predstavitelia trhu, tvorcovia mienky aj jednotlivci – požadujeme, aby sa Európska komisia postavila čelom k výzve mnohojazyčnosti v rámci stratégie JDT a zaväzujeme sa spoločne poskytovať riešenia na prekonanie jazykových bariér, aby sa skutočne integrovaný Jednotný digitálny trh mohol stať skutočnosťou.

 

PodpísaťPrezrieť si zoznam signatárov